<
Tính năng DND (Do not Disturb) trên Soft phone/IP phone và Worldfone4X nghĩa là gì?

- DND trên hệ thống Worldfone4X bao gồm: Chặn 1 chiều và chặn 2 chiều (ACW và Unavailable)

=> Cách giải quyết: Nhấn vào icon Available để trở trở lại trạng thái Sẵn sàng. DND từ Soft Phone/ Hard Phone nghĩa là chặn 1 chiều gọi vào => Cách giải quyết: Nhấn vào nút DND trên Soft Phone/ Hard Phone để trở lại trạng thái Ban đầu (Sẵn sàng)

Có nên áp dụng tự động hóa dịch vụ khách hàng cho Doanh nghiệp?

Nhiều công ty tận dụng tự động hóa dịch vụ khách hàng để cải thiện năng suất Agents hỗ trợ của họ. Giúp Doanh nghiệp giảm tải khối lượng cuộc gọi, tăng tốc quy trình dịch vụ khách hàng và giảm thiểu lỗi của con người. Mặc dù, có những hạn chế đối với dịch vụ khách hàng tự động, chẳng hạn như thiếu kết nối con người và không có khả năng xử lý các câu hỏi phức tạp.